Vill du förstå?

Behöver du hjälp att förändra?

Tillsammans förbättrar vi din livskvalitet

eller livskvaliteten för dina medarbetare.

Kris, nedstämdhet, stress, sömnproblem?

Samtal, KBT, coachning – Vad behöver du prata om?

Samtalskontakter kan se mycket olika ut, utifrån vad just du som individ önskar stöd och hjälp med. Vi kan ses alltifrån några få gånger för att stötta i en förändringsprocess eller hjälpa till med en avgränsad problematik till längre behandlingar för mer komplexa eller omfattande svårigheter. Jag har goda erfarenheter av att arbeta med problem kopplade till bland annat krisreaktioner och stress, sömnsvårigheter, depression, ångest och oro, ADHD samt relationsproblem. Vi sätter alltid upp individuella mätbara mål som vi gemensamt arbetar mot, men i alla terapier finns också det övergripande målet att öka din självförståelse och livskvalitet. Den terapimetod som utgör basen i mina behandlingar är KBT, kognitiv beteendeterapi.

Utbildning, föreläsningar och workshops

I många sammanhang skulle ökad psykologisk kompetens och förståelse för hur vi människor fungerar ge bättre resultat. Alla har vi väl varit med om att beslutade förändringar runnit ut i sanden, att ineffektiv kommunikation har lett till missförstånd och konflikter eller att medarbetare har blivit sjukskrivna. Klicka här för mer information om mina workshops. Jag föreläser gärna om till exempel

Företagsstöd – Har psykisk ohälsa och sjukskrivningar ökat?

Enligt statistik från Försäkringskassan (okt 2017) utgör sjukskrivningarna för psykisk ohälsa 46 % av alla pågående sjukfall och psykisk ohälsa är sedan flera år tillbaka den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Bland dem som sjukskrivs för psykisk ohälsa är kvinnor som arbetar inom service och omsorg de som oftast drabbas och de vanligaste diagnoserna är stress- och ångestsyndrom samt förstämningssyndrom som depressioner.

För arbetsgivare innebär psykisk ohälsa bland personalen att personer lider, blir sjukskrivna eller inte fungerar på ett sätt som gör att de utnyttjar sin fulla potential. Det kan också innebära påverkan på andra personer i personalgruppen och i dynamiken på arbetsplatsen. Många gånger innebär en sjukskrivning i arbetsgruppen ökad belastning på övriga medarbetare och risk för ytterligare sjukskrivningar. Jag vill verka för tidiga hjälpinsatser för personal som befinner sig i riskzonen för psykisk ohälsa. Jag undervisar gärna chefer och annan personal kring vad som är varningssignaler för psykisk ohälsa samt hjälper till med terapi, workshops och utbildning samt svåra samtal . Jag stöttar också individ och organisation i samband med sjukskrivningar och återgång i arbete efter sjukskrivning.